Ico žiadosť o prístup dotknutej osoby

6282

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) poskytujem Obci

Kontakt zodpovednej osoby e-mail: zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk tel.: +421 2 2092 8211 II. IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTEJ OSOBY uplatnenie práva Podľa Čl. 15 Nariadenia GDPR – Právo na prístup k osobným údajom titul * meno a priezvisko * obec a PSČ * ulica a číslo * e-mailová adresa telefónne číslo Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby Tento formulár slúži na podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov. Párovská 2 949 01 Nitra, IČO:34104569 o /začiarknite o čo žiadate/ prístup k mojim osobným údajom (Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.), Aby sme mohli vybaviť vašu žiadosť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca Bližšie informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené v Nariadení EÚ a tiež na webovej stránke prevádzkovateľa (v časti Ochrana osobných údajov). Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv podľa Nariadenia EÚ“. Formulár žiadosti o prístup k osobným údajom Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ alebo GDPR) Adresát: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, IČO 302 322 95 ☐ prístup k osobným údajom (článok 15) 1) Ak vyžadujete prístup k osobným údajom (kópiu osobných údajov) musí byť podpis na žiadosti úradne overený (notárom alebo na obecnom/mestskom úrade).

  1. Samsung galaxy s10 úložná karta
  2. M. cieľ ceny akcií
  3. Prevádzať 20,80 dolárov
  4. Ethereum peňaženka získať súkromný kľúč
  5. Prevodník libra na inr
  6. Štandardná cena paxos
  7. Čo je kshmr
  8. Mtel sms plus usluga
  9. Usdt btc bittrex

Prístup k mojim osobným údajom Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou organizáciou. Nevyhovieť Vašej žiadosti o prístup k osobných údajov môžeme v prípadoch: • ak je žiadosť o informácie zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, Ak uplatòujete právo na prenosnos ť údajov alebo žiadate o prístup k osobným údajom ( kópiu osobných údajov) musí byť podpis na žiadosti úradne osvedèený (notárom alebo na matrike obecného/mestského úradu). To neplatí, ak túto žiadosť podávate osobne na obchodnom zastúpení UNIQA alebo u obchodného zástupcu UNIQA. Ak ŽIADOSŤ O VÝKON PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY Tento formulár slúži na podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (GDPR) a (Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva.

Žiadosť. Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť nájomcovi zľavu z nájomného za obdobie sťaženého užívania nájomcu (vzdať sa časti nájomného prináležiacej danému obdobiu).

Ico žiadosť o prístup dotknutej osoby

Uplatniť si ho môžete tým, že požiadate o kópiu údajov, ktoré sú všeobecne známe ako „žiadosť o prístup k predmetu spracúvania/osobných údajov“. *Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo emailom na adresu „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“.

Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 601 284, Zástupca dotknutej osoby, ktorá žiadosť podáva (pre osoby maloleté, osoby plnoleté prístup k osobným údajom ; potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; kópia osobných údajov (čl. 15).

Ico žiadosť o prístup dotknutej osoby

(Vyplní zástupca dotknutej osoby) Potvrdzujem, že som splnomocnený zástupca dotknutej osoby. Meno splnomocneného zástupcu a adresa, na ktorú majú byť odoslané osobné údaje: _____ V prípade, že žiadate o prístup k osob vý údajo, ktoré sa Vás týkajú, se povi vý si preveriť Vašu jed voz vačú totožosť. Oz váe vie o spôsobe vybaveia žiadosti Vá poskytee rovaký spôsobo, aký bola poda vá žiadosť, pokiaľ vepožiadate o iý spôsob. Vašu žiadosť vybavujee bezplat ve.

Ozáeie o spôsobe vybaveia žiadosti Vá u poskyt vee rov vaký u spôsobo u, aký u bola podaá žiadosť, pokiaľ epožiadate o iý spôsob. Vašu žiadosť vybavujee bezplate.

Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov - GDPR. Za sprostredkovateľa sa na účely ochrany osobných údajov považuje každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade oprávnených pochybností v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva túto žiadosť, môžeme požadovať dodatočné informácie potrebné na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. o /označte požadované/:1. Prístup k mojim osobným údajom Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou organizáciou. Nevyhovieť Vašej žiadosti o prístup k osobných údajov môžeme v prípadoch: • ak je žiadosť o informácie zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, Ak uplatòujete právo na prenosnos ť údajov alebo žiadate o prístup k osobným údajom ( kópiu osobných údajov) musí byť podpis na žiadosti úradne osvedèený (notárom alebo na matrike obecného/mestského úradu).

mesta Prešov a. s. so sídlom Bajkalská 33 080 01 Prešov, IČO: 317 189 14, assist@tsmp.sk, oou@tsmp.sk Týmito informáciami nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobn 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení IČO zamestnávateľa. Dĺžka pracovného si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Po doplnení údajov potrebných pre vybavenie žiadosti začína plynúť lehota pre vybavenie žiadosti. Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, vyžaduje sa predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. Táto žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2, slúži na uplatnenie niektorého z uvedených práv osoby v online vyhlásení, o ktorej sú spracúvané osobné údaje („Dotknutá osoba“), resp. osoby, ktorá sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané, prevádzkovateľom - spoločnosťou MEDCENTRUM, ŽIADOSŤ PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY V zmysle čl.

Pre zjednodušenie postupu vyplňte informácie uvedené nižšie.

utc to jst
sklad xbtc
dôverovať predikcii ceny kryptomeny
aplikácia borsa android zadarmo
xyz doména najvyššej úrovne
symbol tickera xle
ako zmeniť moju adresu na mojom preukaze v michigane

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) poskytujem Obci

pre ManEx, M102, Schvaľovateľ, ☐ Žiadosť dotknutej osoby o prístup k spracúvaným osobným údajom Identifikácia žiadateľa (dotknutej osoby) pre účely riadnej identifikácie: IČO: 47 400 781 DIČ: 2023843382, zapísaná v OR Okresný súd Trnava, vložka číslo: 10607/T. ŽIADOSŤ o prístup do distribučnej sústavy (žiadosť o distribúciu) Štatutárny zástupca žiadateľa: Zodpovedný zástupca: ICO: Dátum narodenia: DIČ dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s 18/2018 Z. z.